07.09.2023
19:00-21:00

WNB - Infoabend Hochsee-Skipper-Ausbildung 2023-24
Humboldt Maturaschule, LothringerstraŖe 4-8/3. Stock, 1140 Wien
07.09.2023
19:00-21:00

O÷ - ONLINE - Infoabend Hochsee-Skipper-Ausbildung 2023-24
ZOOM-Online
08.09.2023
19:00-21:00

O÷ - Infoabend Hochsee-Skipper-Ausbildung 2023-24
Seminarršume Volkshaus Pichling, Lunaplatz 4, 4030 Linz